Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

SOTKAMON METSÄSTYSKOIRA KERHO Ry:n

S Ä Ä N N Ö T

1 &.

Yhdistyksen nimi on Sotkamon Metsästyskoira Kerho Ry ja kotipaikka

on Sotkamo.

2 &

Yhdistyksen tarkoitus on harjoittaa

1) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien kasvatusta, jalostusta

harrastustoimintaa.

2) järjestämällä näyttelyitä ja kokeita

3) järjestämällä kursseja,valistus-ja esitelmätilaisuuksia,antamalla opas-

tusta ja neuvoja jäsenilleen, tilaamalla ja levittämällä alan kirjallisuut-

ta ym

4 ) järjestää metsästys-ja urheiluammunnan suoritus-ja kilpailutilai

suuksia niille tarkoitetuissa paikoissa(ampumarata)

5) Yhdistys voi kokouksessaan päättää liittymisestään jonkun kennel-

yhdistyksen jäseneksi

3 &.

Yhdistyksen jäsenet.

1) jäseneksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt,jotka johtokunta hyväk

syy. jäseneksi pyrkivän on tehtävä johtokunnalle kirjallinen anomus.

2) hakijan on oltava Sotkamolainen ja harrastettava jotakin metsäs

tyskoirarotua.

3) johtokunta voi hyväksyä jäseneksi muillakin katsomillaan perusteilla

4) johtokuntansa esityksestä voi yhdistys kokouksessaan kutsua

kunniajäseneksi henkilön,joka on erittäin suuressa määrin edistänyt

yhdistyksen päämäärää tai tarkoitusperiä.

Tällöin vaaditaan,että vähintään¾-osaa annetuista äänistä on esitystä

kannattanut.

5) jäsenet suorittavat yhdistykselle liittymis-ja jäsenmaksun,joiden suu-

ruuden ensimmäisen kerran määrää yhdistyksen perustava kokous

Ja sitten vuosittain yhdistyksen vuosikokous.

6) jäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun touko-

kuun loppuun mennessä, jonka suuruuden pättää yhdistyksen vuo-

ikokous.

7 kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

8 65 vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet ovat vapautetut jä-

senmaksuista.

9 uusi jäsen joka on täyttänyt 65 vuotta voidaan hyväksyä

jäseneksi ja täyttää muut jäseneksi pääsyn ehdot maksamalla 3

vuoden jäsenmaksun kerralla.

4 &

Yhdistyksestä eroaminen.

1) jäsen haluaa erota yhdistyksestä,ilmoittakoon siitä kirjallisesti

yhdistyksen johtokunnalle.

Tai puheenjohtajalle enen tammikuun 1 päivää.

5 &.

Yhdistyksestä erottaminen.

1)johtokunta voi yksinkertaisella ääntenenemmistöllä erottaa jäsenen

-joka ontoiminut vastoin näitä sääntöjä

-rikkonut hyviä tapoja tai lainmääräyksiä.

-muutoin kohtuuttomasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

-maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.

-jäsenelle joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä,ei ole oikeutta

Saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

6 &

Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja ,sekä

ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

 7 &

Yhdistyksen tilit.

Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on asiakirjoineen jätettävä

ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua tilintarkastajille,joiden

on ne lausuntoineen palautettava johtokunalle viimeistään kaksi

päivää ennen vuosikokousta.

8 &

Yhdistyksen asioiden hoito.

1)yhdistyksen asioita hoitaa valittu johtokunta,johon puheenjohtajan

lisäksi kuuluu kahdeksan (8) jäsentä.

2)yhdistyksen puheenjohtajan valitsee vuosikokous vuosittain.

3)johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa neljä(4) jäsentä.

4)esimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla.

5)johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,sihteeri/

rahastonhoitajan.

6)sihteeri/rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokuntaan

kuulumattomia yhdistyksen jäseniä.

7)tehtäviä voidaan yhdistää.

9 &

Johtokunnan kokoontuminen.

1)johtokunnan kutsuu kokoon puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

2)johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) jäsentä on

saapuvilla.

3)päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä,äänten

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

4)yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai vara-

Puheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

 

Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset.

1) yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous joka pidetään helmikuun

Loppuun mennessä.

2) yhdistyksen kesäkokous pidetään elokuun aikana.

3) ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kun yhdistyksen johtokunta

katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään1/10-osa jäsenistä ilmoit

tamansa asian johdosta sitä johtokunnalta anoo.

4 )kutsu yhdistyksen kokoukseen tapahtuu vähintään 7 päivää ennen

kokousta kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä tai lehti-ilmoituksella

11&

Yhdistyksen kokouksissa

1) jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni jota hän käyttää läsnä olevana.

2) yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä

paitsi päätettäessä niistä asioista mitä näiden sääntöjen 3 &,12& ja

13 &:sää on säädetty.

3 )äänestykset ovat avoimia ellei joku saapuvilla olevista vaadi suljettua

lippuäänestystä.

4 )äänten menessä tasan,voittaa se mielipide jota puheenjohtaja on

Kannattanut,vaaleissa ratkaisee arpa.

 

12 &

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätettään seuraavista asioista.

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri kaksi pöytäkirjantarkas-

tajaa,sekä ääntenlaskijat.

2) todetaan kokouksen laillisuus.

3) esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima toimintakertomus

yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimintakaudelta.

4) esitetään johtokunnan varainhoitokertomus,sekä tilintarkastajain

niistä antama lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

tilivelvollisille.

5) vahvistetaan johtokunnan laatima seuraavan vuoden toimintasuunnin

telma

6) määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

7)vahvistetaan johtokunnan laatima talousarvio seuraavaksi vuodeksi

8 ) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.

9) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

10)valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat.

11)valitaan kaksi tilitarkastajaa ja heidän varamiehet.

12)valitaan kokousedustajat eri liittojen ja piirien kokouksiin.

13)käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 13 &

Yhdistyksen kesäkokous.

1) päättää tulevan syksyn koetoimintaan liittyvistä asioista.

2) päättää koemaastoanomuksista ja muista järjestelyistä.

3) kokous voi tehdä päätöksiä muista kokouskutsussa

mainituista asioista.

 14 &

Näiden sääntöjen muuttamisesta saadaan tehdä päätös vain yhdistyksen

Vuosikokouksessa.

Jotta päätös olisi pätevä vaaditaan ¾-osaa annetuista äänistä muutoseh-

domuksen puolesta.

Muutosehdotus on jätettävä kirjallisesti johtokunnalle vähintään viikkoa

nnen vuosikokousta ja on ehdotus johtokunnan pöytäkirjan muodossa

Annetun lausunnon kera esitettävä vuosikokouksen käsiteltäväksi.

 15 &

Päätös yhdistyksen purkamisesta tapahtuu yhdistyksen vuosikokouksessa

j a päätöksen tekemiseen tarvitaan vähintään ¾-osa annetuista äänista.

Jos yhdistys päätetään purkaa,luovutataan sen varat kokouksen päätöksen mukaan jollekin muulle rekisteröidylle kennelyhdistykselle

16 &

Muuten noudatetaan mitä laissa on yhdistyksistä säädetty.

 

Nämä yhdistyksen säännöt on yhdistyksen vuosikokous käsitellyt ja

hyväksynyt kokouksessaan____ päivänä_________kuuta v.2009

 

 

 

 

Puheenjohtaja Sihteeri..


©2019 Sotkamon Metsästyskoira kerho Ry - suntuubi.com